Regulamin „Konkursu Cosplay” na Festiwalu Akira „Hello World” 2023

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Konkursu Cosplay” podczas Festiwalu Akira „Hello World” 2023 jest Lublin Game Spot w Lublinie.

 2. Wszelkie pytania dotyczące „Konkursu Cosplay” prosimy kierować na adres mailowy festiwalakira@gmail.com.

 3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Projekt Własny” oraz Inscenizacja (scenka):

   1. Zadaniem uczestników w kategorii „Projekt własny” jest stworzenie własnoręcznie przygotowanego cosplayu i zaprezentowanie go przed jury i publicznością.

   2. Zadaniem uczestników w kategorii „Inscenizacja” (scenka) jest przygotowanie oraz odegranie przed publicznością i członkami jury dowolnej scenki związanej z prezentowanym przez siebie cosplayem.

5. W obu kategoriach dopuszczalne są zgłoszenia indywidualne oraz grupowe.

6. Każdy uczestnik „Konkursu Cosplay” otrzymuje darmową wejściówkę na Festiwal Akira „Hello World” 2023

II Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej wydarzenia: https://akiracon.pl/formularz-zgloszeniowy/. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola, w przeciwnej sytuacji zgłoszenie zostanie odrzucone.

 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2023r. o godzinie 23:59.

 3. Informacje zwrotne o akceptacji zgłoszenia do „Konkursu Cosplay” przekazane zostaną do 13 listopada 2023r. do godziny 23:59.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji uczestników w przypadku dużej liczby zgłoszeń.

 5. Uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia pod warunkiem dostarczenia uprzednio zgody od rodziców/opiekunów – Zgoda rodzica.pdf

 6. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu należy powiadomić organizatorów co najmniej 5 dni przed konkursem – po tym czasie wprowadzenie zmian jest niemożliwe.

 7. Prezentacja i strój nie mogą zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe, nie może również zawierać odwołań politycznych, zachowań rasistowskich, obrażać uczuć religijnych oraz wyśmiewać mniejszości seksualnych.

 8. Każdy uczestnik może wystartować w tylko jednej wybranej kategorii oraz zgłosić tylko jeden strój.

 9. Cosplay może być przygotowany na podstawie jakiejkolwiek postaci z popkultury, bądź original character (tzw. OC). W każdym przypadku należy dostarczyć grafikę referencyjną, na której uczestnik opierał swój koncept.

III Przebieg konkursu

 1. W „Konkursie cosplay” udział mogą wziąć wyłącznie zgłoszeni w terminie uczestnicy. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstępstwa od tej zasady w szczególnych sytuacjach.

 2. Projekt Własny”

  Każdy z uczestników biorących udział w w „Konkursie Cosplay” w kategorii „Projekt Własny” ma za zadanie zaprezentować się w finalnej stylizacji przed członkami jury na spotkaniu wyłącznym (bez publiczności). Uczestnicy mają za zadanie przygotować własnoręcznie wykonany cosplay – dozwolone jest użycie gotowych elementów stroju, pod warunkiem własnoręcznego ich dostosowania pod prezentowaną postać (np. peruka, rękawiczki, buty, biżuteria). Dopuszczone jest również użycie elementów przygotowanych przez osoby trzecie, jednak z zastrzeżeniem, że może to wpłynąć na ocenę – każdy taki element należy uprzednio zgłosić i opisać. Prezentacja powinna zapewnić członkom jury możliwość dokładnego obejrzenia stroju. Podczas prezentacji uczestnik może przedstawić słownie proces powstawania stroju, opowiedzieć o użytych technikach oraz inspiracjach itp. Jury ocenia strój oraz sposób prezentacji uczestnika, a także może zadawać uczestnikowi pytania. Oceniana będzie zgodność z referencją, szczegółowość i staranność wykonania oraz własnoręczność wykonania.

  3. Uczestnicy biorący udział w w „Konkursie Cosplay” w kategorii „Inscenizacja” (scenka), mogą, lecz nie muszą przystępować do prezentacji przed jury.

  Prezentacja na scenie

 3. Po zakończeniu prezentacji uczestników przed członkami jury jako pierwsi na scenie przed publicznością zostaną zaprezentowani uczestnicy kategorii Projekt własny”. Czas występu: maksymalnie 1 minuta, forma: catwalk (krótka prezentacja stroju w formie wybiegu do wybranej przez siebie muzyki)

 4. Inscenizacja”

  Kategoria Inscenizacja rozpocznie się po zakończeniu prezentacji z kategorii „Projekt Własny”. Uczestnicy mają za zadanie zaprezentować scenkę z udziałem cosplayowanej przez siebie postaci. Scenka może być inscenizacją fragmentu serii, z której pochodzi postać lub być całkowicie własną propozycją, a także wykorzystywać dźwięki, muzykę oraz dialogi pochodzące z różnych utworów popkulturowych. Ocenie podlega przede wszystkim pomysł i wykonanie artystyczne scenki, odwzorowaniem klimatu i charakteru prezentowanej postaci. Dozwolone jest użycie cosplayu zarówno wykonanego własnoręcznie, jak i pochodzącego z innych źródeł. Czas występu: maksymalnie 2:30 minuty.

 5. Niedozwolone jest używanie niebezpiecznych rekwizytów takich jak prawdziwe noże, miecze; nie zezwala się również na używanie ognia, kwasów, żrących płynów, bomb dymnych. Dopuszczone jest używanie replik broni. W prezentacjach zabronione jest zanieczyszczenie sceny (np. sypanie brokatu, wiórków, koralików, jak również użycie płynnych substancji); odstępstwo możliwe jest jedynie przy uzyskaniu bezpośredniej zgody od organizatorów oraz z założeniem, że uczestnik bezpośrednio po swoim występie sprzątnie scenę – musi się to jednak zmieścić w czasie przewidzianym na występ (przykładowo rzucenie wstążki, kartki papieru itp.).

 6. Materiały audiowizualne dopełniające prezentację na scenie (obraz, muzyka) należy przekazać Organizatorowi w Formularzu Zgłoszeniowym.

IV Wyniki i nagrody

 1. Występy będą oceniane przez trójkę sędziów. Wyniki zaprezentowane zostaną do godziny od skończenia konkursu. Decyzje są jawne i ostateczne.

 1. W obu kategoriach przyznana zostanie jedna nagroda:

a) „Projekt Własny” – 300 zł

b) inscenizacja” – 200 zł

 1. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do 30 dni po zakończeniu festiwalu.

 2. W przypadku nieodebrania przez zwycięzcę nagrody, może ona zostać odesłana do niego pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy (w tym celu należy skontaktować się z organizatorami mailowo lub telefonicznie).

IV Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez uprzedniego informowania o tym. Aktualną wersję regulaminu można znaleźć na stronie www.akiracon.pl.

 1. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

 2. Uczestnicy poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne fotografowanie i kręcenie filmów, a także udostępnianie ich w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej wydarzenia celem promocji i archiwizacji materiałów z wydarzenia.

 3. Każdorazowy przypadek niezastosowania się do regulaminu skutkuje niedopuszczeniem do konkursu bądź dyskwalifikacją.

 4. Decyzje organizatora są niepodważalne i nie podlegają zaskarżeniu.